Föreningen


Föreningen är en s.k. oäkta förening. Detta då föreningens intäkter från dess fem lokaler överstiger 40 % av föreningens omsättning. Föreningen arbetar långsiktigt enligt tidigare stämmobeslut för att bli en s.k. äkta förening. Detta är dock inget som synes möjligt det närmaste året.

Föreningen är en bostadsrättsförening vilket betyder att den är en ekonomisk kooperativ förening och saknar avdragsrätt för moms. Föreningen är medlemsstyrd och förvaltad av boende medlemmar i föreningens styrelse

Information om föreningens verksamhet

Föreningen bildades 2001. I februari 2002 köpte föreningen loss fastigheten från dess tidigare ägare. Bostadsrättsföreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden.

Styrelse

Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med lägst en och högst tre suppleanter. Styrelsen har följande sammansättning:

 

Ordförande och ekonomiansvarig
Erik Gribbe

 

Sekreterare
Benny Hjalmarsson

 
Ledamot
Johan Falemo

 

Ledamot
Ingegerd NilssonLedamot
Johan Sandell

 


Ledamot
Camilla Persson

 

 

 
 
 


Suppleant
Yasmin Lindström

 

Suppleant
David Jansson


Valberedning

Lennart Järvengren och Sofie Jenryd

Revisor


Ingela Andersson (ordinarie)
BDO Mälardalen AB

Fastighetsförvaltning

Föreningen har ett löpande avtal med Fastighetsägarna Stockholm AB beträffande kameral förvaltning. Teknisk förvaltning sköts av föreningens styrelse. För fastighetens drift har föreningen ett löpande avtal med Göran fastighetsservice.

Organisationsanslutning 

Bostadsrättsföreningen Kvadraten 33 är ansluten till Fastighetsägarna Stockholm. Syftet med medlemskapet är att erhålla det stöd i form av information, kurser och tillgång till ekonomisk och juridisk expertis som styrelse och medlemmar är i behov av för en effektiv förvaltning av föreningens fastighet och ekonomi.

 Uppdaterat 2020-06-12